Sjöfartsprojekt för Mälaren till Mark- och miljödomstolen

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.För drygt två år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för projektet att förbättra säkerheten och framkomligheten för sjöfarten på Mälaren (i första hand till och från Västerås och Köping).

Uppdraget från regering och riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardalen är en befolkningstät region med omfattande transportbehov och kapacitetsbrist för väg- och järnvägstransporter. Prognoserna för framtida godstransporter visar på behov av en förbättrad transportinfrastruktur för att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avsevärt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras.

Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring.

Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten.

Fakta, Mälarprojektet

Det är trångt på vägarna i Mälardalen. Det är också ett hårt tryck på järnvägsspåren. Därför ska sjöfarten ges större möjlighet att göra nytta för regionens transportbehov.
I den nuvarande infrastrukturplanen har staten avsatt 1,3 miljarder kronor för att öppna möjligheten för effektiv godshantering med sjöfart på Mälarens hamnar. Västerås stad och Köpings kommun bidrar också ekonomiskt till projektet, liksom Mälarenergi.Modern och effektiv sjöfart kräver bättre farleder än vad Mälaren och Södertälje kanal och sluss kan erbjuda i dag. Med en breddning och förlängning av slussen samt muddring i kanalen och i några områden i den nuvarande farleden i Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjöfart på ett mycket effektivt sätt. Efter beslut i Mark- och miljödomstolen beräknas byggstart 2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter