Ny strategi för Sjöfartsverkets service till sjömän

Sjöfartsverkets service till sjömän ska framför allt finnas till för aktiva sjömän. Serviceanläggningarna i Göteborg, Stockholm, Norrköping och Malmö kommer att behållas för att erbjuda motion och rekreation till besökande besättningar. Samtidigt utreds möjligheten att erbjuda service till sjömän på fler platser framöver.

Sjöfartsverket ska erbjuda en modern och efterfrågad service till besättningarna på fartyg som anlöper svenska hamnar. Särskilt fokus läggs på de besättningar som har störst behov av kompensation för utebliven fritid.

-    Från vår sida kommer vi även i fortsättningen att göra vårt bästa för att uppfylla de åtaganden vi har enligt sjöarbetskonventionen, bland annat genom att erbjuda motion och rekreation till besökande besättningar, säger Jaak Meri, samhällsdirektör. Därför behåller Sjöfartsverket sina serviceanläggningar Rosenhill, Kaknäs och Johannisborg samt lokalerna i Malmö.

Den nya inriktningen har föregåtts av en förstudie och en omfattande dialog med kunder och intressenter för att få deras syn på hur verksamheten kan utvecklas. I förstudien ingick bland annat en enkät till de aktiva sjömännen för att få mer kunskap om vilka tjänster som kärnkunderna har störst behov av. Resultatet visade också på den höga kvalitet som besökarna upplever genom Sjömansservice tjänster.

Enheten för sjömansservice får nu i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå de strategiska målen. Det innebär bl.a. att fördjupa samarbetet med hamnar, rederier, kommuner och sjömanskyrkor för att möjliggöra service till aktiva sjömän på fler platser i landet än idag på ett kostnadseffektivt sätt.

Dessutom får enheten i uppdrag att utreda om stationen i Antwerpen kan ersättas med moderna logistiska lösningar för service till svenskflaggade fartyg i området.

Fakta om service till sjömän:

Sjöfartsverket har i sin treårsplan för 2015-17 beslutat om långsiktiga mål för verksamheten sjömansservice. Det innebär att besättningar på fartyg som anlöper svenska hamnar ska erbjudas en modern och efterfrågad service. I detta arbete kommer särskilt fokus läggas på de besättningar som har störst behov av kompensation för utebliven fritid. Kärnkund för denna verksamhet är den aktiva sjömannen.

Sjöfartsverkets sjömansservice regleras genom den internationella sjöarbetskonventionen (MLC), som hanteras av FN-organet ILO. Enligt konventionen kompenseras de sjöanställda för utebliven fritid vid långa tjänstgöringstider ombord på fartyg. På serviceanläggningarna får besättningarna på fartyg som anlöper hamnen möjlighet till social kontakt, rekreation och motion samt tillgång till internet och medier.

Servicen finns idag på fyra platser i Sverige: Rosenhill (Göteborg), Kaknäs (Stockholm), Johannisborg (Norrköping) och Malmö. Dessutom finns en station i Antwerpen, som ger service till svenskflaggade fartyg i området.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter