Intensivt utvecklingsskede för nytt rapporteringssystem

Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen arbetar med att ta fram en myndighetsgemensam fartygsrapporteringsportal, ett så kallat Single Window.

Syftet med projektet Maritime Single Window är att ta fram ett nytt elektroniskt fartygsrapporteringssystem för att fartyg som anlöper svensk hamn inte ska behöva rapportera uppgifter till flera olika myndigheter. Under vecka 14 informerades representanter från olika skeppsmäklarföretag om status gällande det pågående utvecklingsarbetet. Fokus låg på demonstration av användargränssnitt, där man var intresserade av att inhämta synpunkter och besvara frågor från de framtida användarna. Representanter för projektet kommer också att hålla en presentation under Skeppsmäklarföreningens årsmöte den 23 maj i Uddevalla.

Parallellt med det svenska Single Window-projektet pågår även EU-projektet AnNA. Syftet är med AnNa är att skapa ett gemensamt gränssnitt inom EU. Flera arbetsgrupper inom AnNa arbetar med att harmonisera delar som format, information, grafiskt gränssnitt och dylikt. Utvecklingsarbete av datamodell och hantering av all information som ingår i direktiv 2010/65/EU beräknas pågå till den 30 september 2014.

Just nu utvecklas en informationswebb för projektet. Via den kommer alla intresserade att kunna hålla sig uppdaterad om hur arbetet fortskrider. Lanseringen är planerad att ske under våren.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter