40 miljoner årligen för bättre svenska havs- och vattenmiljöer.

Foto: Marco Witt

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor årligen till åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.

Pengarna kan sökas av landets länsstyrelser och för 2014 fick HaV in 59 intresseanmälningar.

-  Av dessa har vi hittills valt ut 17 projekt som får pengar, flera av dessa löper över flera år. Flera av dem är också projekt som stimulerar samarbete över länsgränser, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2014 fördelades 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta avsattes ytterligare 40 miljoner kronor till länsstyrelserna för särskilda åtgärdsprojekt.

- Många av de intresseanmälningar som vi fått in uppfyller flera av de kriterier vi satte upp. Vi har varit tvungna att prioritera hårt för att hålla budgeten och försökt hitta projekt som ger en balans mellan olika typer av inriktningar och olika vattentyper. Vi har även arbetat mot att få en geografisk spridning över länen, säger Thomas johansson, chef för enheten för havsplanering och maritim frågor på HaV.

Målet är att projekten ska förstärka det arbete som redan pågår på länsstyrelserna och ligga i linje med två av HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten” och ”Ingen övergödning”.

-  Vi hoppas också att det kan bidra till ett annat tänkesätt, att se mer till avrinningsområden och samarbeta kring dessa. Ett sådant exempel är ett projekt för bättre balans och mångfald i Helge å som rinner upp i ett antal mindre sjöar i södra Småland, och flyter ut i Hanöbukten på Skånes östkust, säger Thomas Johansson.

-  Likaså har vi prioriterat projekt som haft externa medfinansiärer som EU-fonder och kommuner.

Ytterligare cirka sex miljoner kronor för 2014 ska fördelas de närmaste veckorna.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter