Stor EU-satsning på miljöeffektiv sjöfart

Sveriges Redareförening skriver att EU ska börja köra grönt!
Motorways of the Sea, MoS, är den del av EU:s transportsatsning som stödjer utvecklingen av miljö- och energieffektiv sjötransport, främst inom Europa. En av MoS internationella konferenser äger nu rum i Göteborg den 18-19 november. Carl Johan Hagman, VD Stena (bilden) medverkar om sjöfartens situation i ECA området.

Samarbetsplattformen Zero Vision Tool, ZVT, har fått i uppdrag av EU-kommissionen att arrangera konferensen och lyfta fram några av de projekt och investeringar som pågår för att nå de aktuella miljö- och effektivitetsmålen för sjöfarten.

Carl Carlsson Redareföreningen tycker det är fantastiskt och helt rätt att Sverige får stå som värd för konferensen:

- Sverige har kommit mycket långt i arbetet med att försöka hantera utmaningen med svavelreglerna för att på sikt uppnå en lönsam och miljöeffektiv sjöfart. Vi har en mycket proaktiv och drivande näring, och inte minst viktigt, ett positivt stöd från myndigheter och verk. Jag hoppas att våra politiker ser och förstår nyttan med allt det arbete som görs i Sverige.

Konferensens tema ”Sustainable shipping for reduction of emissions” anknyter till det s k. svaveldirektivet som träder i kraft den 1 januari 2015 i vårt område. Det innebär att svavel i avgaser från fartyg reduceras till 0,1 procent inom området Östersjön till engelska kanalen, vilket är utpekat till Emission Control Area, ECA (som jämförelse får övriga Europa införsel 0,5% år 2020).

Sjöfartens framtida internationella strategier finns med på agendan – hur sjöfarten bidrar till fler jobb och företag, vad som driver utvecklingen framåt, hur pris och tillgänglighet ser ut för alternativa bränslen mm.

Via industriprojekten på ZVT genomförs världsunika investeringar i fartyg, hamnar och övrig infrastruktur som ska hålla i minst 30 år och också ta hänsyn till andra miljöförbättrande möjligheter. Idag pågår tio olika industriprojekt och ett universitetsprojekt, som inkluderar över 100 organisationer i sju olika länder. Syftet med projekten är att skapa en mer säker och miljömässigt energieffektiv transport till sjöss. Man gör det med tre olika lösningsförslag, alla lika viktiga då förutsättningarna varierar; skrubber - en reningsteknik för avgaserna ombord på fartyget, Liquid Natural Gas, LNG, eller Metanol som bränsle.

Den totala investeringen från industrin för att genomföra detta arbete är 110 miljoner Euro, och en delfinansiering om 40 millioner Euro är reserverade av EU kommissionen via Motorways of the Sea, MoS, – den del av kommissionen som fokuserar på att förbättra transporter till sjöss.

Varje år görs utlysningar där det ges möjlighet att ansöka om delfinansiering, vilket nu erbjuder det största beloppet någonsin till MoS. Totalt 12 miljarder Euro till transport i första utlysningen, en stor del till sjöfart via MoS CEF.

Mer information om programmet: www.zerovisiontool.com/GotMoS

Etiketter: miljö,eu

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter