Effekten av strängare svavelkrav hittills liten på sjöfartsmarknaden

Hittills har omfattningen av sjötrafiken i Östersjön påverkats marginellt av införandet av strängare krav på svavel i marint bränsle vid årsskiftet 2014-2015. Priset som köpare av transporter till sjöss betalar har heller inte stigit så mycket som befarades. Det visar en genomgång av sjöfartsmarknaden som Transportstyrelsen gjort.

För att kunna följa marknadsvillkoren efter införandet av svaveldirektivet i Östersjön har Transportstyrelsen studerat ett antal områden som skulle kunna förändras med anledning av de strängare kraven. Syftet har varit att beskriva eventuella förändringar i trafik­­flöden och transportmönster samt redogöra för åtgärder som vidtagits av såväl rederier och hamnar som myndigheter och organisationer med anledning av svaveldirektivet.

Transportstyrelsens genomgång visar att flera rederier är på gång att installera nya system, exempelvis Stena Line som har börjat köra på metanol. Fler rederier har också satsat på så kallade skrubbrar. En skrubber är en utrustning renar fartygsavgaser från framför allt svaveloxider. Totalt sett har 80 fartyg världen över installerat skrubbrar. Bland annat har tre svenskregistrerade fartyg fått tillstånd att driftsätta skrubbersystem.

Många fartyg, i alla fall inom den inrikes sjöfarten i Sverige, hade redan innan de strängare kraven infördes börjat köra på lågsvavligt bränsle och har därför inte påverkats i någon större utsträckning.

Transportstyrelsen har även analyserat uppgifter om fartygsrörelser, så kallade AIS-data, för att kunna uppskatta förändringar i sjötrafiken. Analysen visar att trafiken verkar ha minskat marginellt, ca -1 procent, i Östersjön i jämförelse mellan kvartal 1 2014 och kvartal 1 2015. Detta behöver inte bero på införandet av svaveldirektivet eftersom det förmodligen är för tidigt att se några effekter. Ändrade transportmönster och färre transporter har sannolikt inte slagit igenom eftersom bränslepriset har legat på en låg nivå under första halvan av år 2015.

Priset som köpare av fartygstransporter betalar har heller inte stigit till den nivå som befarandes inför införandet av direktivet, förmodligen beroende på att bränslepriserna ligger kvar på låga nivåer.

– Det är samtidigt viktigt att poängtera att det sannolikt behöver gå en tid innan alla effekter kan påvisas. Transportstyrelsen kommer därför att fortsätta följa utvecklingen av marknadsvillkoren för sjöfarten i Östersjön, säger Elin Roos, chef på sektionen för marknad inom sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter